Империал партнерс ХХК

Техникийн бодис

Техникийн бодис

Pharmaceutical Research
 

Химийн нэршил, томъёо

Томъёо 

Олон улсын нэршил, 

CAS

Хувь

1

Азотын хүчил

HNO3

Nitric acid 

7697-37-2

 

2

Этанол 

       

3

Этиленгликоль

C2H6O2

Ethylene glycol

107-21-1

 

4

Шоргоолжний хүчил

HCOOH

Formic acid

64-18-6

 

5

Натрийн карбонат /техникийн сода/

Na2CO3

Sodium carbonate 

497-19-8

 

6

Натрийн нитрит

NaNO2

Sodium nitrite 

7632-00-0

 

7

Фосфор хүчлийн натри

Na3PO4*12H2O

Trisodium phosphate

10101-89-0

 

8

Кальцийн хлорид 

CaCl

Calcium chloride 

10043-52-4

 

9

Кальцын гидроксид

Ca(OH)

Calcium hydroxide 

1305-62-0

 

10

Кальцийн гипохлорат 

CaO2Cl2

Calcium hypochlorite

7778-54-3

 

11

Кальцийн оксид /шохой/

CaO

Calcium oxide

1305-78-8

 

12

Метилийн спирт 

CH3OH

Methanol 

67-56-1

 

13

Тосны хүчил

C18H34O2

Oleic acid 

112-80-1

 

14

Натрийн силикат  /Шингэн шил /

Na2SiO3

Sodium metasilicate      

6834-92-0

 

15

Натрийн хлорид 

NaCl

Sodium chloride  

7647-14-5

 

16

Шингэн хлор

Cl2

Chlorine

7782-50-5

 

17

Ацетон 

CH3COCH3

Acetone

67-64-1

 

18

Зэсийн сульфат 

CuSO4*5H2O

Copper sulfate 

7758-99-8

 

19

Магнийн хлорид

MgCl2

Magnesium chloride 

7791-18-6

 

20

Аммиак

NH4OH

Ammonia 

1336-21-6

 

21

Борын хүчил 

H3PO4

Boric acid  
 

10043-35-3

 

22

Глицерин 

C3H8O3

Glycerol 

56-81-5

 

23

Калийн карбонат

K2CO3

Potassium carbonate 

584-08-7

 

24

Калийн иод 

KI

Potassium Iodide 

7681-11-0

 

25

Лимоны хүчил 

C6H8O7*H2O

Citric acid 

5949-29-1

 

26

Хөнгөнцагааны хлорид  

AlCl3

Aluminum chloride 

7446-70-0

 

27

Карбид кальц

СаС2

Calcium carbide 

ГОСТ 1460-81

Cas 75-20-7

 

28

Калийн гидроксид 

KOH

Potassium hydroxide 

1310-58-3

 

29

Натрийн сульфит

Na2SO3

Sodium sulfite

7757-83-7

 

30

Бор хүчлийн натри /Бура/ 

Na2B4O7 *10H2O

Sodium tetra borat  

1303-96-4

 

31

Калийн нитрат 

KNO3

Potassium nitrate

7757-79-1

 

32

Хлорформ 

CH3Cl

Chloroform 

67-66-3

 

33

Натрийн триполифосфат 

Na5P3O10

Sodium tripolyphosphate

7758-29-4

 

34

Калийн бромид 

KBr

Potassium bromide 

7758-02-3

 

35

Калийн карбонат

K2CO3

Potassium carbonate 

584-08-7

 

36

Бензойны хүчил 

C7H6O2

Benzoic acid 

65-85-0

 

37

Mочевин

CH4N2O

Urea

57-13-6

 

38

Цууны хүчил 

CH3COOH

Acetic acid

64-19-7

 

39

Аммоний нитрат

/Мөхлөгт аммиакийн шүү/

NH4NO3

Ammonium nitrate

6484-52-2

ГОСТ 2-2013

 

40

Натрийн нитрат 

Натрийн шүү

NaNО3

Sodium nitrate 

CAS 7631-99-4 ГОСТ 828-77

MNS: 4408:2011

 

41

Тиокарбамид

Тиомочевин , Тиоуреа

(NH2)2CS

Thiourea

CAS : 62-56-6 ГОСТ 6344-73

 

42

Гидразин гидрат 

NH2NH2 · H2O

Hydrazine Hydrate

10217-52-4

7803-57-8

 

43

Натрийн гипохлорид /10%/

NaCLO

Sodium hypochlorite

7681-52-9

 

44

Хлорын шохой 35%

Ca(OCL)

Calcium hypochlorite

7778-54-3

 

45

Мөнгөний нитрат 

AgNO3

Silver nitrate 

7761-88-8

 

46

Аскорбиний хүчил

C6H8O6

L-Ascorbic acid, Vitamin C  

50-81-7

 

47

Бензол

C6H6

Benzene, Phenyl hydride,   

71-43-2

 

48

Калийн перманганат 

KMnO4

Potassium permanganate