Империал партнерс ХХК

Цэвэр бодис

Цэвэр бодис

Pharmaceutical Research
 

Химийн нэршил

Томъёо

Олон улсын нэршил, 

CAS

Хувь

1

Аммиак

NH4OH

Ammonia

1336-21-6

 

2

Азотын хүчил

HNO3

Nitric acid

7697-37-2

 

3

Аскорбиний хүчил

C6H8O6

L-Ascorbic acid, Vitamin C  

50-81-7

 

4

Ацетон 

CH3COCH3

Acetone

67-64-1

 

5

Борын хүчил

H3PO4

Boric acid  

10043-35-3

 

6

Бромын хүчил

HBr

Hydrogen bromide

10035-10-6

 

7

Бензойны хүчил

C7H6O2

Benzoic acid

65-85-0

 

8

Бензол

C6H6

Benzene, Phenyl hydride,   

71-43-2

 

9

Бутилийн спирт

C4H9OH

Butanol

71-36-3

 

10

Ванилин

С8H8O3

Vanillin

121-33-5

 

11

Глицерин

C3H8O3

Glycerol

56-81-5

 

12

Гексан

CH3(CH2)CH3

Hexan

110-54-3

 

13

глюкоз

C6H12O6

Glucose

59-23-4

 

14

Дихлорэтан

ClCH2CH2Cl

Dichloretan

107-06-2

 

15

Давсны хүчил

HCL

Hydrochloric acid

7647-01-0

 

16

Кальцийн гидроксид

Ca(OH)

Calcium hydroxide

1305-62-0

 

17

Калийн гидроксид

KOH

Potassium hydroxide

1310-58-3

 

18

Магнийн исэл

MgO

Magnesium oxide

1309-48-4

 

19

Метилийн спирт

CH3OH

Methanol

67-56-1

 

20

Натрийн гидроксид

NaOH

Sodium hydroxide

1310-73-2

 

21

Пиридин

C5H5N

Pyridine

110-86-1

 

22

Сахароз

C12H22O11

Sacharose

57-50-1

 

23

Сигнетийн давс

KNaC4H4O6·4H2O

Potassium sodium tartrate

6381-59-5

 

24

Трилон-Б

C10H14N2-Na2O8*H2O

Disodium salt, dihydrate

10101-89-0

 

25

Хлорформ 

CH3Cl

Chloroform

67-66-3

 

26

Хөнгөнцагааны хлорид

AlCl3

Aluminum chloride

7446-70-0

 

27

Хурган чихний хүчил

HOCOCOOH*2H2O

Oxalic acid dihydrate

6153-56-6

 

28

Фосфорын хүчил

H3PO4

Phosphoric acid

7664-38-2

 

29

Фторт натри

NaF

Sodium fluoride

7681-49-4

 

30

Цууны хүчил

CH3COOH

Acetic acid

64-19-7

 

31

Цуу хүчлийн натри

CH3NaO2

Sodium acetate

127-09-3

 

32

Шоргоолжний хүчил

HCOOH

Formic acid

64-18-6

 

33

Этанол 

C2H5OH

Ethanol

64-17-5